نرم افزارهای BIM

نرم‌افزارهای مورد استفاده در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد: طراحی معماری، طراحی برای توسعه پایدار، طراحی سازه، طراحی تاسیسات، شبیه سازی ساخت و برآورد هزینه و مدیریت تجهیزات که در جدول زیر نمونه‌هایی از نرم … ادامه مطلب

کاربرد‌های BIM

یکی از اهداف اصلی تکنولوژی BIM، پشتیبانی از تمام مراحل پروژه، از مرحله‌ی مطالعه امکان سنجی و ادامه آن تا پایان چرخه عمر پروژه می‌باشد؛ در این بخش، توضیح مختصری در رابطه با کاربردها و مزایای BIM در مراحل مختلف … ادامه مطلب

تاریخچه BIM

تاریخچه BIM

از اواﯾﻞ دﻫﻪ1960 ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در بهره‌وری ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ شد. در همین ﺣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ‌زراﻋﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه­وري از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز به ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ازاي … ادامه مطلب