محوطه خارجی و بخش داخلی بیمارستان

 

طرح و اجرا:
مهندسین طاهری، موسوی، نظری و خادم