طراحی داخلی مجموعه شهید شهریاری

طراحی و مدلسازی:
مهندس طاهری و موسوی

لازم به ذکر است که طراحی داخلی این مجموعه نیز توسط مهندس طاهری و موسوی انجام شده است.