سطوح بیم از منظر انگلستان

بیم در کشورهای گوناگونی از جمله انگلستان اجباری شده است. سطوح مختلف بیم از منظر کشور انگلستان در ادامه به نقل از NBS National BIM Report 2014 آمده است:

The government has recognised that the process of moving the construction industry to ‘full’ collaborative working will be progressive, with distinct and recognisable milestones being defined within that process, in the form of ‘levels’. These have been defined within a range from 0 to 3, and, whilst there is some debate about the exact meaning of each level, the broad concept is as follows:s

 

Level 0 BIM

In its simplest form, level 0 effectively means no collaboration. 2D CAD drafting only is utilised, mainly for Production Information (RIBA Plan of Work 2013 stage 4). Output and distribution is via paper or electronic prints, or a mixture of both. The majority of the industry is already well ahead of this now (source: NBS National BIM Report 2014).a

در ساده ترین شکل، سطح صفر به معنای عدم همکاری است. فقط تهیه CAD 2D

Level 1 BIM

This is the level at which many organisations are currently operating. This typically comprises a mixture of 3D CAD for concept work, and 2D for drafting of statutory approval documentation and Production Information. CAD standards are managed to BS 1192:2007, and electronic sharing of data is carried out from a common data environment (CDE), often managed by the contractor. Models are not shared between project team members.f

این سطحی است که در حال حاضر بسیاری از سازمان ها در حال کار با آن هستند. این معمولا ترکیبی از 3D CAD  برای مفهوم کار و 2D  برای تهیه اسناد قانونی و اطلاعات است.

مدل ها بین اعضای تیم پروژه به اشتراک گذاشته نمی شوند.

Level 2 BIM

This is distinguished by collaborative working – all parties use their own 3D CAD models, but not necessarily working on a single, shared model. The collaboration comes in the form of how the information is exchanged between different parties – and is the crucial aspect of this level. Design information is shared through a common file format, which enables any organisation to be able to combine that data with their own in order to make a federated BIM model, and to carry out interrogative checks on it. Hence any CAD software that each party used must be capable of exporting to one of the common file formats such as IFC (Industry Foundation Class) or COBie (Construction Operations Building Information Exchange). This is the method of working that has been set as a minimum target by the UK government for all work on public-sector work, by 2016.f

این کار با متمایز با همکاری است، همه ذینفعان روی مدل های CAD 3D  خود کار می کنند، اما نه لزوما یک مدل واحد مشترک. اطلاعات طراحی از طریق یک فرمت رایج به اشتراک گذاشته می شود که هر سازمانی را قادر می سازد که آن داده ها را با داده های خودشان ترکیب کند تا یک مدل BIM واحد را بسازند و برای انجام چک ها از آن استفاده کنند. از این رو هر نرم افزاری که هر یک از طرفین استفاده می کند  باید بتواند خروجی به یکی از فرمت های رایج از قبیل IFC یا COBie  تولید نماید. این روش کار توسط دولت انگلیس به عنوان حداقل ارائه برای تمام کارها در زمینه فعالیت های بخش عمومی، از سال 2016 تعیین شده است.

Level 3 BIM

Currently seen as the holy grail, this represents full collaboration between all disciplines by means of using a single, shared project model which is held in a centralized repository. All parties can access and modify that same model, and the benefit is that it removes the final layer of risk for conflicting information. This is known as ‘Open BIM’. Current nervousness in the industry around issues such as copyright and liability are intended to be resolved – the former by means of robust appointment documents and software originator/read/write permissions, and the latter by shared-risk procurement routes such as partnering. The CIC BIM Protocol makes provision for these.f

این سطح نشان دهنده همکاری کامل بین تمامی رشته ها با استفاده از یک مدل مشترک پروژه است که در یک سرور مرکزی قرار می گیرد. تمام ذینفعان می توانند مدل را با سطح دسترسی خود اصلاح کنند و مزیت آن این است که خطر اطلاعات متناقض کاملا حذف می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *