گروه مهندسی هیراد

ارائه دهنده برنامه زمانبندی و پایش برنامه

ارائه دهنده انیمیشن های ساختمانی و عمرانی (لینک فیلم ها)

جمع بندی و جمع آوری اسناد مناقصه

مشاور و اجرای امور مربوط به مدلسازی اطلاعات ساختمان